For all those who have enrolled for singing and dance competitions, please contact us for audition dates

Sankatmochan Hanumanashtak

बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहुं लोक भयो अँधियारो I

ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो II

देवन आनि करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

बालि की त्रास कपीस बसे गिरि, जात महा प्रभु पंथ निहारो I

चौंकि महा मुनि श्राप दियो तब, चाहिये कौन बिचार बिचारो II

कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

अंगद के संग लेन गये सिया, खोज कपीस यह बैन उचारो I

जीवत ना बचिहौ हम सो जो, बिना सुधि लाये यहाँ पगु धारौ II

हेरि थके तट सिन्धु सबै तब, लाये सिया सुधि प्राण उबारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

रावण त्रास दई सिया को तब, राक्षसि सों कहि शोक निवारो I

ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महा रजनी चर मारो II

चाहत सिया अशोक सों आगि सु, दें प्रभु मुद्रिका शोक निवारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तज्यो सुत रावण मारो I

ले गृह वैद्य सुषेन समेत, तबै गिरि द्रोण सो वीर उपारो II

आनि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग कि फाँस सबै सिर दारो I

श्री रघुनाथ समेत सबै दल, मोह भयो यह संकट भारो II

आनि खगेस तबै हनुमान जु, बंधन काटि सुत्रास निवारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

बंधु समेत जबै अहिरावण, लै रघुनाथ पातळ सिधारो I

देविहिं पूजि भलि विधि सो बलि, देउ सबै मिलि मंत्र विचारो II

जाय सहाय भयो तब ही, अहिरावण सैन्य समेत संघारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

काज किये बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखि बिचारो I

कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सों नहिं जात है टारो II

बेगि हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो I

को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो II

दोहा

लाल देह लाली लसे ,अरु धरि लाल लंगूर I

बज्र देह दानव दलन,जय जय जय कपि सूर II